Perpustakaan Wakaf

Sebuah perpustakaan yang lengkap dengan bahan sumber bercetak dan elektronik, di samping menyediakan perkhidmatan bagi kumpulan pengguna yang telah dikenalpasti. Antara perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan ialah :
  • Pinjaman Buku - pinjaman buku dari koleksi umum Perpustakaan bagi satu tempoh yang ditetapkan.
  • Khidmat Meja-Rujukan - menjawab pertanyaan umum pengguna mengenai apa sahaja berkaitan koleksi bahan, perkhidmatan pusat sumber dan juga menyediakan maklumat segera atau "ready reference" yang boleh diperolehi dari sumber rujukan utama.
  • Multimedia dan AV - membolehkan pengguna menimba pengetahuan dan mempelajari bahasa kedua, agama Islam, pengetahuan am, dan kemahiran baru menerusi sumber bahan multimedia seperti CD-ROM atau alatan pandang dengar seperti CD/DVD.
  • Buku Rujukan - membolehkan pengguna membuat rujukan dan kajian menggunakan bahan rujukan yang hanya boleh digunakan di dalam perpustakaan.
  • Khidmat Reprografik - menyediakan perkhidmatan menyalin semula menerusi kemudahan mesin penyalin kepada pengguna.

Arkib Korporat MAIS

Perpustakaan Wakaf Arkib Korporat MAIS ditubuhkan bagi:
  • Menerima pemindahan rekod MAIS
  • Menyelenggara dan memulihara rekod Arkib MAIS
  • Menilai semula rekod arkib yang telah disimpan
  • Menerbitkan semula maklumat daripada bahan arkib yang disimpan dalam pelbagai format
  • Menyediakan khidmat rujukan bahan arkib kepada pengguna